Herold

Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych

Każdy właściciel rozumie potrzebę ubezpieczenia swojej nieruchomości. W momencie nieprzewidzianych zbiegów okoliczności często rodzi się pytanie – czy mogliśmy się zabezpieczyć przed nieszczęściem? W wielu przypadkach na pewno tak, przynajmniej próbując zmniejszyć ewentualne straty. Przyjrzyjmy się dokładniej ubezpieczeniom, które powinna posiadać każda wspólnota mieszkaniowa.

Wspólnota mieszkaniowa –  to ogół właścicieli nieruchomości w danym budynku. To przymusowa (narzucona ustawowo) współwłasność nieruchomości tworzona dla zorganizowania zarządzania nieruchomością. Członkami wspólnoty są właściciele lokali nie tylko mieszkalnych, również garaży i lokali użytkowych znajdujących się w danej nieruchomości.

Ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej
Podstawowymi polisami dla wspólnoty mieszkaniowej jest ubezpieczenie:

•    od ognia i innych zdarzeń losowych,

•    odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

Ubezpieczenia dodatkowe:

•    mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

•    sprzętu elektronicznego,

•    szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,

•    odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę majątku wspólnoty mieszkaniowej przed skutkami zdarzeń o charakterze katastroficznym oraz wynikających z innych zdarzeń losowych powodujących poważne straty finansowe, w tym również utratę lub zniszczenie aktywów wspólnoty. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie osób trzecich, mienie osobiste pracowników.

Zakres ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, silny wiatr, powódź, deszcz nawalny, grad, ciężar śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, zalanie, dym, uderzenie pojazdu mechanicznego, uderzenie fali dźwiękowej, pękanie rur. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o wiele ryzyk dodatkowych, np.: dewastacja, przepięcia, katastrofa budowlana, akty terrorystyczne.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomości

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność deliktową, którą ubezpieczający może rozszerzyć o dodatkowe klauzule – ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć, ubezpieczenie OC za szkody w lokalach użytkowanych na podstawie umowy najmu lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności, ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych, ubezpieczenie OC z tytułu szkód wzajemnych. Ochrona może zostać rozszerzona o szkody powstałe w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie  zrekompensuje wspólnocie mieszkaniowej straty spowodowane kradzieżą z włamaniem, rabunku mienia stanowiącego jej własność lub będącego w jej posiadaniu zależnym. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte środki trwałe, środki obrotowe, mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi, sprzedaży, umowy komisu lub umowy przechowania, wartości pieniężne. Ubezpieczenie obejmuje również koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych elementów wyposażenia lokalu, np. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urządzeń zabezpieczających oraz systemów alarmowych.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie to jest idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej wyposażenia elektronicznego biur wspólnot. Ubezpieczeniem może zostać objęte mienie elektroniczne stanowiące własność wspólnoty mieszkaniowej lub będące w jej posiadaniu zależnym i używane w związku z prowadzoną działalnością. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w urządzeniach elektronicznych, powstałe w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia, jeżeli ich bezpośrednią przyczyną były jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia polegające na ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu z zastrzeżeniem wyłączeń i postanowień dodatkowych.
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczeniem, między innymi, mogą być objęte szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne – antywłamaniowe, warstwowe i inne, oszklenia dachowe, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o koszty związane z ustawieniem rusztowań lub użyciem dźwigu, z wykonaniem napisów reklamowych i informacyjnych na ubezpieczonych przedmiotach, z transportem koniecznym dla naprawienia szkody, z pokryciem oszkleń folią antywłamaniową i inną, z wykonaniem usług ekspresowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu obejmuje szkody wyrządzone przez nich wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową.

Ubezpieczenie zarządcy budynku i wspólnoty mieszkaniowej.

 

Narażenie na szkody związane z posiadaniem oraz użytkowaniem budynków konieczne wydaje się określenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę związaną z zaniechaniem utrzymania budynku w należytym stanie. W zależności od tego, jakiego rodzaju oraz w jakich okolicznościach szkody doznał poszkodowany,  obowiązek jej naprawienia  spoczywał będzie bądź na wspólnocie mieszkaniowej lub jej zarządcy (Zarząd Wspólnoty lub Zarządca powołany w trybie art. 18 ustawy o własności lokali.

Odpowiedzialność wspólnoty rozciąga się przy tym na szkody pozostające w związku z posiadaniem bądź użytkowaniem nieruchomości wspólnej. Do części wspólnych nieruchomości, które mogą być potencjalnym źródłem szkody, należy z całą pewnością zaliczyć dach, komin czy chodnik przed budynkiem, o ile znajduje się na terenie nieruchomości, na której wzniesiony został budynek. Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności deliktowej, wyrażonymi w art. 415–449 kodeksu cywilnego, wspólnota mieszkaniowa odpowiedzialna będzie za szkodę spowodowaną przez jej zawinione działanie lub zaniechanie. W praktyce oznaczało to będzie, że aby przypisać odpowiedzialność wspólnocie, osoba poszkodowana będzie musiała wykazać, że między szkodą a działaniem bądź zaniechaniem wspólnoty istnieje adekwatny związek przyczynowy.

Zawarcie przez wspólnotę mieszkaniową umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie jest obowiązkowe, aczkolwiek z uwagi na ponoszenie w pewnych sytuacjach odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, wskazane.Biorąc pod uwagę, że ustawa o własności lokali przyznaje wspólnocie mieszkaniowej zdolność prawną, poszkodowany, któremu poprzez działanie lub zaniechanie wspólnoty wyrządzona została szkoda, może żądać od niej naprawienia szkody bądź wytoczyć przeciwko niej powództwo. W sytuacji zaś zawarcia umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz członkom tej wspólnoty objęta jest ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Od operatywności członków zarządu wspólnoty, czy zawierając umowę ubezpieczenia skorzysta ona z gotowego pakietu przygotowanego dla wspólnot, czy ze standardowych ubezpieczeń. Zawsze jednak należy pamiętać, że:

  • Ubezpieczenie OC chroni wspólnotę przed roszczeniami poszkodowanych z tytułu zdarzeń, na które nie miała wpływu (np. przed roszczeniami poszkodowanego przechodnia, na którego podczas wichury spadł kawałek dachu).
  • Wykupując polisę odradzamy w celu oszczędzania na opłatach zaniżać wartość budynku, bo będzie to w przyszłości skutkowało obniżeniem wartości odszkodowania.
  • Ubezpieczenie części wspólnych budynku nie pokrywa szkód wyrządzonych w prywatnych mieszkaniach. Dlatego zarząd wspólnoty powinien doradzić członkom, by ubezpieczyli poszczególne mieszkania.
  • Warto ubezpieczyć stałe elementy budynku od dewastacji (np. windy, lampy, instalacje elektryczne, tynki, elewacje, instalacje hydrauliczne, kotły, drzwi, szyby, elementy szklane budynku) i od wandalizmu. Za wandalizm uważa się rozmyślne niszczenie lub uszkadzanie mienia przez osoby trzecie. Ubezpieczenie od wandalizmu nie obejmuje graffiti, zabrudzeń ani zadrapań murów.

Teoretycznie wniosek jaki został wysnuty jest prawidłowy, ale tylko teoretycznie, gdyż jest szereg istotnych niuansów, które zaburzają ten sielankowy wniosek.
1. Nie zawsze pokrywają (nawet w tym samym towarzystwie) zakresy ubezpieczenia budynku i lokalu. Zazwyczaj dla budynków (tzw duży ogień) zakres ten jest szerszy (więcej zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową)

2. Sposób ubezpieczenia. Ubezpieczenie budynku występuje w wartości nowej (odtworzeniowej) odzwierciedlających koszty odbudowy budynku lub jego części, albo w wartości rzeczywistej tj wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie budynku (koszty odbudowy minus amortyzacja).

3. Różny sposób ubezpieczenia budynku i lokalu. Czasem dla potanienia kosztu ubezpieczenia zawierane są ubezpieczenia w wartości rzeczywistej, pomimo że istniałaby możliwość zawarcia ubezpieczenia budynku w wartości odtworzeniowej.

4. Budynek a część wspólna. Podobnym manewrem obniżającym koszt ubezpieczenia jest ubezpieczanie tylko części wspólnej budynku.

Warto sprawdzić jeszcze w jakiej wartości jest ubezpieczony budynek (czy rzeczywistej czy odtworzeniowej) to ważne, gdyż jeżeli rzeczywistej, to wypłata odszkodowania nastąpi z potrąceniem amortyzacji (wartości amortyzacji dorzucicie sami). Jeżeli jest to wartości R a budynek jest nowy o można go ubezpieczyć w wartości odtworzeniowej (nowej) naciskajcie aby zmienić zapisy umowy ubezpieczeniowej przy najbliższym wznowieniu (przy wartości odtworzeniowej nie potrąca się amortyzacji) w przypadku mieszkań w PZU nie ma możliwości ubezpieczenia stałych elementów i ruchomości w wartości odtworzeniowej.

Przyjrzyjmy się dokładniej ubezpieczeniom, które powinna posiadać każda wspólnota mieszkaniowa.

Podstawowymi polisami jest ubezpieczenie:

  • od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym,
  • od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

1. Ubezpieczenie budynku będącego własnością wspólnoty mieszkaniowej – od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym.
To ubezpieczenie posiada następujące zakresy:

  • podstawowy, czyli w przypadku szkody powstałej w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej i innymi objętymi umową ubezpieczenia;
  • dodatkowy, do którego zaliczane są szkody spowodowane innymi żywiołami i zdarzeniami: huraganem, powodzią, gradem, obsunięciem się ziemi, lawiną i uderzeniem pojazdu w ubezpieczony przedmiot; zakres dodatkowy obejmuje też następstwa szkód wodociągowych spowodowane: awarią i wydostaniem się wody, pary lub płynów ze znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem przewodów i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, cofnięciem się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych (o ile zabezpieczenie połączenia z nimi nie należało do obowiązków ubezpieczającego), samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślnym pozostawieniem otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowo – kanalizacyjnych.

Należy pamiętać, iż tego typu ubezpieczenie dotyczy części wspólnych budynku, a jego posiadanie nie zwalnia z odpowiedzialności właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku wspólnoty.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Taką polisę musi wykupić wspólnota „zarządzająca się” sama. Reasumując należy dodać, że przed podpisaniem umowy ubezpieczenia konieczne jest zapoznanie się z „Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia”. Stanowią one bowiem zawsze integralną część każdej polisy i w sposób szczegółowy określają zakres udzielanej ochrony. Niebagatelną rolę odgrywa także wybór ubezpieczyciela, czyli towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupuje się polisę. Od jego stabilności, pozycji na rynku i wyników ekonomicznych uzależniona jest procedura wypłat ewentualnych odszkodowań. Tak więc, ubezpieczenie zawrzeć warto, lecz decyzja z nim związana musi być przemyślana. Udzielana bowiem na podstawie polisy (lub polis) ochrona powinna być jak najpełniejsza. Zasadnym byłoby skorzystanie z pomocy fachowca.

Urszula Budaszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.